ທ້າວ ປາວລີ

Testimonials January 21, 2023

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ ແພນດ້າ ຮີໂຣ ຂອງພວກເຮົາທ້າວປາວລີ ອາຍຸ23ປີ ການເຮັດວຽກເປັນໄຣເດີ້ ເປັນວຽກເສີມ ເພາະວ່າເຮົາຍັງບໍ່ມີເວລາເຕັມທີ່ ຍັງຄາຮຽນ ແລະ ຂໍ້ດີຂອງການເປັນໄຣເດີ້ແມ່ນເຮົາສາມາດຫາລ້ຽງຕົວເອງໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຂໍເງີນຈາກຄອບຄົວອີກ

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ ແພນດ້າ ຮີໂຣ ຂອງພວກເຮົາທ້າວປາວລີ ອາຍຸ23ປີ ການເຮັດວຽກເປັນໄຣເດີ້ ເປັນວຽກເສີມ ເພາະວ່າເຮົາຍັງບໍ່ມີເວລາເຕັມທີ່ ຍັງຄາຮຽນ ແລະ ຂໍ້ດີຂອງການເປັນໄຣເດີ້ແມ່ນເຮົາສາມາດຫາລ້ຽງຕົວເອງໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຂໍເງີນຈາກຄອບຄົວອີກ

Recent Posts