ທ້າວ ເປີ້ນ

Testimonials November 28, 2022

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ ແພນດ້າ ຮີໂຣ ຂອງພວກເຮົາ ທ້າວ ເປີ້ນ ! ລາວເຂົ້າມາເປັນໄຣເດີ້ກັບ ຟູດແພນດ້າ ເປັນເວລາປີປາຍແລ້ວ ແລະ ລາວຍັງມີຄວາມສຸກຕະລອດໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດວຽກຂອງລາວ. ການທີ່ໄດ້ມາເປັນ ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວມີເງີນເກັບເປັນຂອງຕົວເອງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງການເງີນຂອງລາວ.

Recent Posts