ໃຜເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ?

ຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ ແມ່ນອົງກອນທີ່ກຳນົດວັດຖຸປະສົງ ແລະ ວິທີຂອງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທ່ີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ເຊິ່ງມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 01000, ສປປ ລາວ. ອີເມວ: [email protected] (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນເອກະສານສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “foodpanda” “ພວກເຮົາ”, “ຂອງພວກເຮົາ”, “ຜູ້ຄວບຄຸມ”). ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງໃຊ້ຄຳສັບ “ຜູ້ຈັດສົ່ງ”  ຫຼື “ຜູ້ຮັບຈ້າງອິດສະຫຼະ” ເມື່ອກ່າວເຖິງທ່ານ.

ຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ປະມວນຜົນ?

ຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທ່ານຈະສາມາດເຫັນວ່າໄດ້ວ່າ ຂໍ້ມູນປະເພດໃດຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດ ແລະ ໃນກໍລະນີໃດ ທີ່ພວກເຮົາຈະສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນ. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ເຊັ່ນ: ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທລະສັບ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດສະຖານທີ່ບ່ອນຢູ່ ຫຼື  ອີເມວ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວປະເພດໃດທີ່ພວກເຮົາປະມວນຜົນ?

ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົານຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຈັດສົ່ງສິນຄ້າຕາມຄຳສັ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ເພື່ອປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ. ພວກເຮົາຈະຮວບຮວມ, ປະມວນ ແລະ ເກັບກຳປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະ ພາຍໃນຂອບເຂດການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປະເພດຂໍ້ມູນ ຄຳອະທິບາຍ
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ ຊື່, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ອີເມວ, ເບີໂທລະສັບ
ຂໍ້ມູນບັນຊີ ວັນເດືອນປິເກີດ, ສະຖານທີ່ເກີດ, ສັນຊາດ, ເພດ, ລາຍລະອຽດບັນຊີທະນາຄານ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ
ຂໍ້ມູນການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ ເວລານຳໃຊ້ງານຂອງແອັບພິເຄຊັ່ນ, ລາຍລະອຽດການສັ່ງ
ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ ຂໍ້ມູນກຳນົດຈຸດພິກັດ (GPS)
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ ຂໍ້ມູນອຸປະກອນ

ພວກເຮົາປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເພື່ອຈຸດປະສົງໃດ?

ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການປະມວນຜົນທີ່ເປັນໄປຕາມສັດສ່ວນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍແກ່ທ່ານ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

ຈຸດປະສົງ ຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້?
ການຮັບສະໝັກ ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ, ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາ. ຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນເພື່ອການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຮັບເອົາ ຫຼື ບໍ່​ຮັບ​ເອົ​າຜູ້ຍື່ນສະໝັກ​.
ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:
ຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ ເຊັ່ນ: ການຄັດຈ້ອນ ແລະ ການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກ
ການເລີ່ມສັນຍາການຢືນຢັນຕົວຕົນ:
ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນການສະໝັກຂອງທ່ານຈາກການສໍ້ໂກງຫຼອກລວງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ພວກເຮົາຕ້ອງກວດສອບການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນຜູ້ທີ່ພວກເຂົາອ້າງວ່າແມ່ນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົານໍາໃຊ້ ມາດຕະການໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຮູບແບບພຶດຕິກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສກໍາລັງພົບຢູ່ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນໄດ້ຖືກກວດສອບ. ພວກເຮົາຈະຖາມເພື່ອຂໍໃຫ້ທ່ານອັບໂຫລດຮູບພາບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຮູບເຊວຟີ (selfie) ໄວ້ໃນລະບົບຂອງພວກເຮົາເຊິ່ງຈະຖືກຢືນຢັນ ແລະ ກວດສອບໂດຍພວກເຮົາ. ຮູບພາບຈະຖືກລຶບອອກທັນທີທີ່ການຢືນຢັນຕົວຕົນໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ
ການ​ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ສະ​ໝັກຄືນໃໝ່  ຖ້າຜູ້ສະໝັກບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການສະໝັກ, ຂໍ້ຄວາມ (SMS) ຫຼື ອີເມວ ຈະຖືກສົ່ງ ເພື່ອໄປແຈ້ງເຕືອນຜູ້ສະໝັກເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງດຳເນີນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະໝັກສຳເລັດສົມບູນ.
ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:
ການເລີ່ມສັນຍາ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຂັ້ນຕອນການສະໝັກເປັນໄປຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ດີຂື້ນ.
ສັນຍາ ການສະຫຼຸບສັນຍາຜູ້ຮັບຈ້າງອິດສະຫຼະ
ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ: 
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:
ການປະຕິບັດສັນຍາ
ການປະຖົມນິເທດ ການກະກຽມການໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທຳອິດ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງໃໝ່
ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການປະຕິບັດສັນຍາ
ການກວດສອບສະຖານະ ການປະເມີນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສຳເລັດພັນທະພາຍໃຕ້ສັນຍາຂອງພວກເຂົາ.
ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການປະຕິບັດສັນຍາ
 ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ການເປີດບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການນຳໃຊ້ແອັບພີເຄຊັ່ນ

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການປະຕິບັດສັນຍາ

ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ການສື່ສານກັບລູກຄ້າກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການສັ່ງຊື້ ຫຼື ການຈັດສົ່ງ

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ: 
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດຕຳແໜ່ງສະຖານທີ່ບ່ອນຢູ່
ເນື້ອໃນຂອງການສື່ສານ
ຮູບພາບ (ຖ້າມີ)

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຂັ້ນຕອນການສົນທະນາກັບລູກຄ້າເພື່ອຈຸດປະສົງຈັດສົ່ງສິນຄ້າເປັນໄປຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ດີຂຶ້ນ.
ການປະຕິບັດສັນຍາ

 ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອ ການຖ່າຍຮູບ, ການເຜີຍແຜ່ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອຂອງບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຮູບພາບ/ວີດີໂອ

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການລະບຸຕົວຕົນຂອງບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຜູ້ຈັດສົ່ງ ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສຳລັບການປະ​ມວນຜົນ ແລະ ການສ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ຈຳເປັນຕາມກົດໝາຍພ້ອມທັງຄ່າຕອບແທນໃຫ້ຜູ້ຈັດສົ່ງຂອງພວກເຮົາ.
ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ
 ການສື່ສານ ເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງຈະຖືກນຳໃຊ້ ສຳລັບ ການສື່ສານລະຫວ່າງພວກເຮົາ ແລະ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ. ຈຸດປະສົງຂອງການດຳເນີນການແມ່ນການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການປະຕິບັດສັນຍາ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

ການຈັດສົ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກສັ່ງໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປໃຫ້ທັນທີ, ຂໍ້ມູນການປະສານງານຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງຈະຖືກຈັດເກັບ ແລະ ຄຳສັ່ງຊື້ຈະຖືກສົ່ງເຖິງຜູ້ຈັດສົ່ງທີ່ຢູ່ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:  
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ
ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ
ການຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າຕໍ່ການບໍລິການ

ການຄາດຄະເນການຈັດສົ່ງ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດແຈ້ງເຖິງລູກຄ້າກ່ຽວກັບເວລາຈັດສົ່ງທີ່ຖືກຄາດຄະເນໄວ້, ຂໍ້ມູນຄວາມໄວໂດຍສະເລ່ຍຈະຖືກປະມວນຜົນໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ (ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ)

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ
ການຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າຕໍ່ການບໍລິການ

ການຊຳລະ ການກະກຽມເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳທາງການເງິນ; ການຊຳລະຄ່າບໍລິການ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:  
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານ

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

 ອຸປະກອນ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຜູ້ຈັດສົ່ງຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນສຳລັບຜູ້ຈັດສົ່ງຈາກພວກເຮົາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງ​ແບບມີ​ຄວາມ​ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາອຸປະກອນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນແມ່ນມີ​ພ້ອມຕະຫຼອດເວລາ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:  
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ
ພັນທະທາງກົດໝາຍ

ການບັນທຶກເວລາ ພວກເຮົາຈະເກັບກຳ, ປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງຂອງພວກເຮົາສຳລັບການປະຕິບັດງານການຈັດສົ່ງຕົວຈິງ. ຈຸດປະສົງຂອງການດຳເນີນການແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກ ແລະ ການບັນທຶກທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ.
ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:  
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້
ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານ
ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ
ວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນສິ້ນສຸດ
ການປ່ຽນຜຽນເວລາພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ
ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ
ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກ  ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງ ແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ (ຄຳຕຳນິຂອງຮ້ານອາຫານ ແລະ ລູກຄ້າ) ແລະ ຈຳນວນຄຳສັ່ງຊື້ທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງລວມເຖິງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ຄວາມນ່າເຊື່ອຖື, ການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕອບຮັບຄຳສັ່ງຊື້ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຜຽນຈົນກວ່າການປ່ຽນຜຽນຈະສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ການປະຕິບັດຄຳສັ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:  
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານ
ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ
ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກ

ການຍົກເລີກສັນຍາ ການຍົກເລີກສັນຍາໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ ແລະ ໃນກໍລະນີສະເພາະກັບຜູ້ຈັດສົ່ງ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:  
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການຍົກເລີກສັນຍາ
ການຢຸດຕິ/ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

 ການຂໍລາອອກ ການປິດບັນຊີທີ່ມີຢູ່; ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນທີ່ຍັງເຫຼືອຄ້າງ ແລະ ຊຳລະໜີ້ສິນທັງໝົດຄືນໃຫ້ບໍລິສັດ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:  
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ການຍົກເລີກສັນຍາ
ການຢຸດຕິ/ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ການເກັບຂໍ້ມູນ ການເກັບຮັກສາເອກະສານເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານອາກອນ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ:
ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ
ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່
ວັນເດືອນປີເກີດ
ຂໍ້ມູນດ້ານອາກອນ
ເວລາເຮັດວຽກ

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍ.

 

ການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍ
ຂັ້ນຕອນການວ່າຈ້າງງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ການຊອກຫາຜູ້ຈັດສົ່ງທີ່ມີສັກກະຍະພາບ. ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້ໄດ້​ຮັບຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ, ພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດການໂຄສະນາການຕະຫຼາດ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍສະເໜີຂັ້ນຕອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ກິດຈະກຳການດຳເນີນງານການຕະຫຼາດອອນລາຍຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ແມ່ນ​ລວມ​ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່.1) ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ
ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ, ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ ໝາຍເຖິງການສັບປ່ຽນ ແລະ ຫາຍໄປຂອງປ້າຍໂຄສະນາໃນ ເວັບໄຊສ໌ ທີ່ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເພາະ. ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອສະແດງປ້າຍໂຄສະນາທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດສໍາລັບບຸກຄົນເທົ່າ​ທີ່​ຈະເຮັດໄດ້ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງທີ່ມີສັກກະຍະພາບ. ຂັ້ນຕອນທຳ​ອິດ, ພວກເຮົາຈະກຳນົົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຖັດໄປ, ​ພວກເຮົາໃຫ້ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສະແດງໂຄສະນາຕໍ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ທຳການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ ຍ້ອນວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ພວກເຮົາຈັດແບ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈັດວາງການໂຄສະນາຢູ່ບ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອການກຳນົດເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.2) ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່
ທັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສ໌ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບລາຍການຜູ້ຈັດສົ່ງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄວ້ໃນເຊີເວີຄຸກກີ້ (cookies).   ຖ້າທ່ານສືບຕໍ່ເຂົ້າເວັບໄຊສ໌ອື່ນໆ, ຮຸ້ນສ່ວນໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາຈະແຈ້ງເຕືອນທ່ານແທນພວກເຮົາວ່າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສົ່ງໃບສະໝັກ. ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ທ່ານພາດລາຍການຜູ້​ຈັດສົ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ​.
ທ່ານສາມາດປິດການກໍານົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່ໄດ້ໂດຍການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມເສີມທີ່ເໝາະສົມໃນບຣາວເຊີ້ຂອງທ່ານ. ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດ ແລະ ຄວນຈະລຶບຄຸກກີ້ໄວ້ໃນບຣາວເຊີທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່ປະຈຳ.ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: 
 ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:
ຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ
ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ

ພວກເຮົາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄວ້ດົນປານໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປພວກເຮົາຈະລຶບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຫຼັງຈາກໄດ້ສຳເລັດຕາມຈຸດ​ປະ​ສົງແລ້ວ. ລະບຽບການລຶບຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ​ລຶບຂໍ້​ມູນຂອງພາກພື້ນ. ລະບຽບການລຶບຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງຂອງການປະ​ມວນ​ຜົນ. ໃນຂອບເຂດການລຶບຂໍ້ມູນພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດຂັ້ນຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ກຳນົດລະບຽບກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການລຶບຂໍ້ມູນ. ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາຂອງການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ນັ້ນຈະຖືກລຶບໂດຍທັນທີ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບຂໍ້ມູນຕ່າງໆອາດຈະຖືກຢັບຢັ້ງຖ້າຫາກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດລຶບຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ເປັນໄລຍະຕໍ່າສຸດທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ພວກເຮົາຈຶ່ງປິດກັ້ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັງຈາກໄດ້ສຳເລັດຕາມຈຸດ​ປະ​ສົງແລ້ວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ.

ຜູ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ?

ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແກ່ບຸກຄົນທີສາມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໜ້າວຽກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ບໍລິການຈາກຜູ້ສະໜອງບໍລິການທີ່ພວກເຮົາເລືອກ ແລະ ໃຫ້ສິດແກ່ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນບາງສ່ວນຢ່າງຈຳກັດ ແລະ  ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ່ແກ່ບັນດາຜູ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອດຳເນີນການໃນນາມຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ລະບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພິສູດລະດັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຫຼັກຖານທີ່ເໝາະສົມ. ຕໍ່ໄປນີ້ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງທ່ານຮັບຊອບດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ເຫດຜົນ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາຍນອກ ພວກເຂົາຈະສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໂດຍການສະໜອງບໍລິການດ້ານໄອທີ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື ໂດຍການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນ: ການລະບຸ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ. ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ທີ່ປຶກສາດ້ານອາກອນ, ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກຖ້າຫາກພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.
Members of the ບັນດາສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ (Delivery Hero SE Group) Hero SE Group ບາງຄັ້ງພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ. ໃນສະພາບການແບບນີ້, ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາ. ນອກນີ້, ພວກເຮົາຍັງຮ່ວມສະໜອງ ເນື້ອຫາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນທາງເຕັກນິກຂອງລະບົບ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນກັບ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ. ພາຍໃນຂອບຂອງການຮ່ວມມືກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາ ແລະ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຈະຮັບປະກັນສິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍເຖິງພວກເຮົາ ແລະ ເຖິງ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ ທີ່ Oranienburger Straße 70, 10117 ເບີລິນ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ dpo@deliveryhero .com
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍ ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍ, ມັນອາດຈະມີທີ່ວ່າຜູ້ຈັດສົ່ງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈໍານວນໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາປະພຶດຕົວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເສຍຫາຍ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ມີພັນທະໃນການມອບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເນື່ອງຈາກມັນເປັນພັນທະທາງກົດໝາຍ, ແນ່ນອນມັນຍັງເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ພວກເຮົາເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ, ດໍາເນີນການຮຽກຮ້ອງສິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປະຕິເສດການອ້າງສິດທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳ.

ພວກເຮົາໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄປຍັງບັນດາປະເທດທີສາມໃດແນ່?

ພວກເຮົາປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານພາຍໃນທະວີບອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APAC) ເປັນຫຼັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ບາງສ່ວນທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງແມ່ນຢູ່ພາຍນອກທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊັງຊາເຖິງລະບຽບການທີ່ແນ່ນອນສຳລັບການໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄປຍັງປະເທດທີສາມ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄປຍັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນປະເທດທີສາມ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກນອກທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນລະດັບການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ ພວກເຂົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບທີ່ເໝາະສົມຂອງການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນພວກເຂົາຈະຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
ບໍ່ວ່າບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະຢູ່ພາຍໃນທະວີບອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື ໃນປະເທດທີສາມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະທ່ານຕ້ອງເຊັນສັນຍາສະໜອງບໍລິການກັບ ພວກເຮົາຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017.

ຄຸກກີ້ Cookies

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມດຶງດູດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການນຳໃຊ້ບາງໜ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ພວກເຮົານຳໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຮຽກເອີ້ນຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງໆ (so-called cookies). ເອກະສານທີ່ເປັນຂໍ້ຄວາມຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄຸກກີ້ບາງປະເພດທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຈະຖືກລຶບຖິ້ມຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະບຣາວເຊີ (browser), ເຊັ່ນ: ຫລັງຈາກປິດບຣາວເຊີຂອງທ່ານ (ໄລຍະຮຽກເອີ້ນຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງໆ). ຄຸກກີ້ອື່ນໆຍັງຄົງຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ ຫລື ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ໂປແກຼມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ (ຄຸກກີ້ຄົງທີ່). ທ່ານສາມາດຕັ້ງໂປແກຼມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີ້ ແລະ ການຕັດສິນໃຈສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວກັບການຍອມຮັບຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຍົກເວັ້ນການຍອມຮັບ ຄຸກກີ້ ສຳລັບກໍລະນີສະເພາະ ຫຼື ກໍລະນີທົ່ວໄປ. ການບໍ່ຍອມຮັບ ຄຸກກີ້ ອາດຈະຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງໜ້າທີໃນເວບໄຊທ໌/ແອັບຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມໃນບຣາວເຊີຂອງທ່ານເພື່ອປິດກັ້ນໃນຄຸກກີ້ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ໂດຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະບໍ່ເຫັນໂຄສະນາທີ່ອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃດໆເລີຍ.

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ຈຳກັດ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ອິນເຕີເນັດ (IP), ລະຫັດອຸປະກອນ, ທີ່ຢູ່ ແມັກ (MAC), ລະບົບປະຕິບັດການ, ຊະນິດອຸປະກອນ, ລະຫັດ Apple Advertiser (IDFA) or ຫຼື ລະຫັດ Android Ad (AAID).

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

    • ການຍິນຍອມ

    • ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ

ພວກທ່ານສາມາດຊອກຫານະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ຄຸກກີ້ກັບຄຸກກີ້ທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຄຸກກີ້ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕິດຕາມເວັບໄຊ໌

ສິດຂອງທ່ານມີຫຍັງແດ່ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ສິດເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດອ້າງໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານມີິສິດໃນການຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນຈາກພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເກັບຮັກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ວິທີການທີ່ພວກເຮົາປະມວນຜົນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.
ພັນທະໃນການຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົານັ້ນຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຕາມຫຼັງທ່ານສັງເກດເຫັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ, ທ່ານ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ດັດແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
ສິດໃນການລຶບຂໍ້ມູນ ທ່ານສາມາດສະເໜີຂໍໃຫ້ພວກເຮົາລຶບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານທີ່ພວກເຮົາເກັບໄວ້ໄດ້ທຸກເວລາ.
ສິດໃນການຈຳກັດການດຳເນີນການ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຕ້ອງການລຶບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ, ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈຳກັດການດຳເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກເຮົາຈະເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ຖາວອນ  ແລະ ລວມເຂົ້າກັບລະບົບປະຕິບັດການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນຫາກທ່ານຕ້ອງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຊ່ວງເວລານີ້ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້, ບໍ່ດັ່ງນັ້່ນພວກເຮົາຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອີກຄັ້້ງ.
ສິດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນ ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ ໂດຍເຄື່ອງອ່ານໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບອື່ນ. ໃນສະພາບການນີ້, ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີຄວາມພ້ອມສຳລັບທ່ານໃນຮູບແບບ JSON.
ສິດໃນການຄັດຄ້ານການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ທ່ານສາມາດເພີກຖອນການຍິນຍອມຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ ຫຼື ຄັດຄ້ານການການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ໃນນີ້ຍັງລວມການຄັດຄ້ານການປະມວນຜົນຂອງພວກເຮົາທີ່ດຳເນີນການໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ, ແຕ່ຈະອີງໃສ່ຕາມຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ເພື່ອໃຊ້ກັບການຕະຫຼາດໂດຍກົງ. ທ່ານສາມາດປະຕິເສດການຮັບເອົາຈັດໝາຍແຈ້ງເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີ ຫຼື ຕ້ອງການຄັດຄ້ານຈຸດປະສົງໃນການປະມວນຜົນໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາໂດຍອິງຕາມຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດຄັດຄ້ານການປະເມີນຜົນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນຂອບເຂດທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການສະເພາະຂອງທ່ານ. ກະລຸນາ ສົ່ງອີເມວເຖິງ [email protected]. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກເຮົາ ຈະກວດເບິ່ງການປະມວນຜົນອີກຄັ້ງ ແລະ ຢຸດການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ ຫຼື ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ທ່ານວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.
ການຕັດສິນໃຈແບບອັດຕະໂນມັດ ພວກເຮົາຍັງຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນສະພາບການຂອງລະບົບສູດຄິດໄລ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນຂອງພວກເຮົາງ່າຍຂຶ້ນ. ແນ່ນອນວ່າທ່ານມີສິດທີ່ຈະບໍ່ຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈ ໂດຍອາໄສການປະມວນຜົນແບບອັດຕະໂນມັດພຽງຢ່າງດຽວ. ຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອວ່າພວກເຮົາໄດ້ປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ [email protected]. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກເຮົົາຈະກວດແບບສອບແຍກກັນ ແລະ ຕັດສິນໄປແຕ່ລະກໍລະນີ.
ສິດໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຖ້າຫາກທ່ານພົບເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໄດ້ທຸກເວລາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາແມ່ນ:

ຊື່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ: ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ອີເມວ: [email protected]