ຄຳຮ້ອງຂໍທີ່ຮີບດ່ວນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຕອບກັບພາຍໃນ 30 ນາທີ ແລະ ສ່ວນຄຳຮ້ອງຂໍອື່ນໆແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຕອບກັບຊ້າສຸດແມ່ນບໍ່ກາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງໂມງລັດຖະການ.