ນາງ ສຸດໃຈ ພັນທະວົງ

Testimonials December 8, 2022

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ ແພນດ້າ ຮີໂຣ ຂອງພວກເຮົາ ນາງ ສຸດໃຈ ພັນທະວົງ ! ອາຍຸ 52 ປີ, ລາວເຮັດວຽກອາຊີບໄຣເດີ້ກັບ ຟູດແພນດ້າ ເປັນໄລຍະເວລາ 2 ປີ. ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ຮັບຈາກການຈັດສົ່ງກັບຟູດແພນດ້າຊ່ວຍເຈືອຈູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລາວ ແລະຄອບຄົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.​

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ ແພນດ້າ ຮີໂຣ ຂອງພວກເຮົາ ນາງ ສຸດໃຈ ພັນທະວົງ ! ອາຍຸ 52 ປີ, ລາວເຮັດວຽກອາຊີບໄຣເດີ້ກັບ ຟູດແພນດ້າ ເປັນໄລຍະເວລາ 2 ປີ. ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ຮັບຈາກການຈັດສົ່ງກັບຟູດແພນດ້າຊ່ວຍເຈືອຈູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລາວ ແລະຄອບຄົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.​

Recent Posts