ແທັບລາຍໄດ້ຂອງໄຣເດີ້

Rider App & Account May 18, 2023

ນອກຈາກຈະສາມາດ ກວດເບິ່ງລາຍໄດ້ລວມທີ່ໄດ້ຕໍ່ມື້ແລ້ວ, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດໃໝ່ໆ ເຊັນ:

  1. ພາບລວມຂອງລາຍຮັບທີ່ ຊັດເຈນ ແລະ ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ. (ກວດເບິ່ງສາເຫດການປັບປ່ຽນ ລາຍຮັບປະຈຳອາທິດ)
  2. ສະແດງ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

ດ້ວຍຄຸນສົມບັດໃໝ່ນີ້ ໄຣເດີ້ສາມາດກວດເບິ່ງລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ວິທີຄິດໄລ່ຄື: ລາຍໄດ້ທັງໝົດ / ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທັງໝົດ. ພຽງເທົ່ານີ້ ໄຣເດີ້ ກໍຈະຮູ້ແລ້ວວ່າ ໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ, ສາມາດຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ.

Recent Posts