Frequently Asked Questions

ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ອຸປະກອນຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼື ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄ່າອຸປະກອນຈະບໍ່ສາມາດຄືນເງິນໄດ້.

ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານປະຕິບັດໜ້າທີ່ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ຊຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊຸດໄຣເດີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຮຸນແຮງໃນການບາດເຈັບ ແລະ ຍັງມີແສງສະທ້ອນຮອບດ້ານ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນເຮົາໄດ້ງ່າຍໃນເວລາກາງຄືນ.

ທາງບໍລິສັດຈະມີການແລກປ່ຽນກະເປົາທຸກໆໄຕມາດ ໂດຍຈະອີງໃສ່ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ບໍລິສັດກໍານົດ.

ຖ້າທ່ານເປັນໄຣເດີ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ, ທ່ານກໍ່ມີສິດແລກກະເປົາຟຣີ ! ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ແບບຟອມນີ້ !