Frequently Asked Questions

ເວລາ ເປິດ – ປິດ 08:30 ໂມງເຊົ້າ – 17.30 ໂມງແລງ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ: ເລກທີ 01 ຕະລາດທົ່ງຂັນຄຳ, ຖະໜົນ ອາຊຽນ (T2) ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 020 76348395, Facebook page: https://www.facebook.com/foodpandaridersLA

ໄດ້ເຈົ້າ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກເປັນໄຣເດີ້ ແລະ ສືກສາວິທີການເຮັດວຽກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການ ຫຼື ສົ່ງຄຳຮ້ອງໄປທີ່ ການສະໜັບສະໜູນ (Rider Support).