Frequently Asked Questions

ແພນດ້າໂກ ຈະມີຢູ່ 2 ແບບ:
+ ອໍເດີ້ ແພນດ້າໂກ B2C (ຜູ້ຂາຍ ຫາ ລູກຄ້າ) –  ລະຫັດອໍເດີ້ ແມ່ນ “XXXX-XXXXXX”
+ ອໍເດີ້ ແພນດ້າໂກ C2C (ລູກຄ້າ ຫາ ລູກຄ້າ) –  ລະຫັດອໍເດີ້ ແມ່ນ “PGO-XXXXXX”

ກະລຸນາລໍຖ້າປະມານ 10 ນາທີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຕິດຕໍ່ຫາ ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຍົກເລີກອໍເດີ້ ແລ້ວນຳເອົາສິນຄ້າ/ພັດສະດຸ ທີ່ຖືກຍົກເລີກ ກັບໄປຄືນສູ່ລູກຄ້າຕົ້ນທາງ.

ມີ