Frequently Asked Questions

ທ່່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທັງລະບົບ iOS ຫຼື Android ໄດ້ທີ່ app store ແລະ play store.

ພຽງແຕ່ໄຣເດີກົດໄປທີ “ລືມລະຫັດຜ່ານ” ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດໄປທີ່ “ຮ້ອງຂໍລະຫັດຜ່ານໃຫມ່” ເພື່ອສົ່ງເອົາລະຫັດເຂົ້າມາຜ່ານກ່ອງຂໍ້ຄວາມທາງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ໄຣເດີ້ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນໄດ້ທີ່ຫ້ອງການໄຣເດີ້.

ໄຣເດີ້ສາມາດອັບເດດຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານໄດ້ດັ່ງນີ້:

  1. ອັບເດດດ້ວຍຕົວເອງຜ່ານແອັບໄຣເດີ້ໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ > ໂປຣຟາຍຂອງຂ້ອຍ > ລາຍລະອຽດທະນາຄານ > ແກ້ໄຂ ລາຍລະອຽດທະນາຄານ.
  2. ເຂົ້າໄປທີ່ຫ້ອງການເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຊ່ວຍອັບເດດໃຫ້.
  3. ຜ່ານຊອ່ງທາງສະໜັບສະໜຸນໃນແອັບໄຣເດິ້

ໄຣເດີ້ສາມາດອັບເດດຂໍ້ມູນໝາຍເລກໂທລະສັບໄດ້ດັ່ງນີ້:

  1. ອັບເດດດ້ວຍຕົວເອັງຜ່ານແອັບໄຣເດີ້ໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ > ໂປຣຟາຍຂອງຂ້ອຍ > ແກ້ໄຂ ເບີໂທລະສັບ.
  2. ເຂົ້າໄປທີ່ຫ້ອງການເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຊ່ວຍອັບເດດໃຫ້.
  3. ຜ່ານຊອ່ງທາງສະໜັບສະໜຸນໃນແອັບໄຣເດີ້